1. Verkoper  

Matchatea heeft haar maatschappelijke zetel te Tongerlostraat 45, 2260 Westerlo en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0807.282.203


  2. Toepassing  

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de meerderjarige opdrachtgever ("de Koper") van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.


  3. Aanvaarding van de bestelling   

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Indien Matchatea binnen een termijn van veertien dagen geen betaling ontvangt, wordt de bestelling geannuleerd. U wordt van de annulatie op de hoogte gebracht.


  4. Prijzen en productinformatie  

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 6% of 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk of per set, tenzij anders is aangegeven.
Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs die op het moment van bestelling worden vermeld.
Matchatea houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
Matchatea tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken.
Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.


  5. Levering en verzending  

5.1. Levering

Matchatea tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In 5.2 leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen.
Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. Matchatea kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.  De Koper bezorgt aan Matchatea het leveringsadres.
Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5.2. Leveringstermijn

Voor België: zodra Matchatea de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling verzendklaar gemaakt. Binnen de 24u. na ontvangst van de betaling verstuurt Matchatea de bestelling, met behulp van b-post.

Voor Nederland: zodra Matchatea de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling verzendklaar gemaakt. Binnen de 24u. na ontvangst van de betaling verstuurt Matchatea de bestelling , met behulp van b-post.


Matchatea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de b-post. Overeenkomstig de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen.
Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Matchatea de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

5.3. Verzendingskosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestigingen op uw bestelbon. Voor de prijsvoorwaarden zie naar punt 4.

 • Verzendkosten België: 3,90€ - gratis verzending bij elke bestelling vanaf 30€
 • Verzendkosten Nederland: 5,90€ - gratis verzending bij elke bestelling vanaf 50€

 

info@matchatea.be


  5. Betaling  

De betaling kan op volgende manieren gebeuren:

- Bancontact/Mister Cash

- iDEAL

- Paypal

- CreditCard

- SofortBanking / DIRECTebanking

- KBC / CBC    

- Belfius

- Vooraf overmaken: bij je orderbevestiging ontvang je een rekeningnummer van Matchatea. 


  6. Eigendomsvoorbehoud  

De geleverde goederen blijven eigendom van Matchatea tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.


  7. Klachten en ruilen van aangekochte goederen   

7.1. Klachten 

 • Indien een artikel bij aankomst beschadigd is,  dient u binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling ons hiervan op de hoogte te brengen met de beschrijving van de schade of rede. (info@matchatea.be)
 • Het artikel dient binnen een termijn van veertien kalenderdagen na de melding ervan, ongebruikt in de originele verpakking te worden terugbezorgd en voldoende gefrankeerd, samen met de toegevoegde verzendbon. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en gecrediteerd.
 • Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in de vorige alinea worden binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat wij de goederen ontvangen hebben door ons terugbetaald. U ontvangt dan het geld van de aankoop terug met de verzendkosten.
 • Betreft het een artikel dat verkeerd werd geleverd door Matchatea dan nemen wij de kosten voor verzending  op ons.
 • Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Matchatea.
 • Matchatea controleert de artikelen voor deze verstuurd worden en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst. Matchatea controleert ieder pakket voor het de deur uitgaat.
 •  Het is NIET mogelijk een product onder rembours terug te sturen!


7.2. Ruilen

 • U heeft veertien kalenderdagen om een artikel terug te sturen dat u niet bevalt. Vergeet vooral niet de verzendbon bij te voegen en voorafgaand een e-mail (info@matchatea.be) te sturen met de vermelding in welk artikel u wenst te ruilen. De teruggestuurde artikelen dienen in hun originele verpakking te zitten, ongebruikt en onbeschadigd. U kan het pakket op eigen kosten terugsturen naar Matchatea, Tongerlostraat 45, 2260 Westerlo.
 • U betaalt evenwel de verzendingskosten van het nieuwe artikel. Bij omruiling kan er geen geld teruggeven worden, enkel een tegoedbon. Deze is één jaar geldig. Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geruild worden. 


  8. Waarborg  

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

  9. Herroepingsrecht  

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. ​​

 Voeding 

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

1) Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,

2) Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

 Niet-voeding 

​Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Matchatea retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 • ​Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. De kosten van de betaalde producten en de verzendkosten zullen bij retour van de gehele bestelling aan je worden terug betaald.
 • De terugbetaling gebeurd uiterlijk binnen de 14 dagen, nadat Matchatea de goederen in originele en onbeschadigde staat ontvangen heeft.

 

download hier het retourformulier

  10. Overmacht  

Matchatea is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


  11. Persoonsgegevens  

Door te bestellen op de internetsite van Matchatea staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Matchatea zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.
De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


  12. Bewijs  

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).


  13. Scheidbaarheid  

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


  14. Copyright  

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Matchatea zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers, de gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Matchatea noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


  15. Toepasselijk recht  

Alle overeenkomsten afgesloten met Matchatea (de "Verkoper") worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

  16. contactgegevens  

Matchatea
Tongerlostraat 45
2260 Westerlo
België

 

BTW nr.: BE 0807 282 20
Lucie Van Hirtum

0032(0)486/728467

info@matchatea.be

© 2019 - 2020 Matchatea | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel