Contract annulering

Opzegging contract

 1. De koper die het koopcontract buiten zijn bedrijfsactiviteit als consument heeft gesloten, heeft het recht om van het koopcontract af te zien
 2. .
 3. De termijn voor het herroepen van de overeenkomst is 14 dagen
 4. .
 • vanaf de dag van aanvaarding van de goederen
 • vanaf de dag van aanvaarding van de laatste levering van goederen, als het voorwerp van het contract bestaat uit verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen
 • vanaf de dag van aanvaarding van de eerste levering van goederen, als het onderwerp van de overeenkomst een regelmatige herhaalde levering van goederen is
 1. De koper kan zich niet uit de overeenkomst terugtrekken, onder andere:
 • uit een overeenkomst tot het verrichten van diensten, indien deze diensten met zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zijn verricht vóór het verstrijken van de termijn voor ontbinding van de overeenkomst en de verkoper de koper vóór het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat hij in dat geval niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden,
 • een overeenkomst voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt die onafhankelijk zijn van de wil van de verkoper en die zich kunnen voordoen tijdens de termijn voor ontbinding van de overeenkomst,</li
 • een overeenkomst tot levering van alcoholhoudende dranken die pas na dertig dagen kan worden geleverd en waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt onafhankelijk van de wil van de verkoper,</li
 • de overeenkomst tot levering van goederen op maat gemaakt op verzoek van de koper of voor zijn persoon,</li
 • de overeenkomst tot levering van zaken die aan snel bederf onderhevig zijn en zaken die na aflevering onherstelbaar vermengd zijn met andere zaken,</li
 • de overeenkomst tot levering van zaken in gesloten verpakking die door de koper zijn uitgepakt en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden,</li
 • de overeenkomst tot levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma waarvan de oorspronkelijke verpakking is geopend,</li
 • een overeenkomst voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines,</li
 • de levering van digitale inhoud indien deze niet op een materiële gegevensdrager is geleverd en met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper is geleverd vóór het verstrijken van de termijn voor annulering van de overeenkomst en de verkoper de koper vóór het sluiten van de overeenkomst ervan in kennis heeft gesteld dat hij in dat geval niet het recht heeft de overeenkomst te annuleren,
 • in andere gevallen die zijn gespecificeerd in artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek.

.

 1. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, moet de koper de kennisgeving van annulering binnen de annuleringstermijn verzenden.</li
 2. Voor de annulering van de koopovereenkomst kan de koper het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier voor de annulering van de overeenkomst gebruiken. De koper stuurt de annulering van het koopcontract naar het e-mail- of afleveradres van de verkoper dat in deze algemene voorwaarden is vermeld. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het formulier aan de koper.</li
 3. De koper die het contract heeft herroepen, retourneert de goederen aan de verkoper binnen 14 dagen na de datum van herroeping van het contract. De Koper draagt de kosten in verband met het retourneren van de goederen aan de Verkoper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd.</li
 4. Als de koper de overeenkomst herroept, zal de verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping van de overeenkomst, alle gelden, inclusief verzendkosten, die hij van de koper heeft ontvangen, op dezelfde wijze aan de koper terugbetalen. De Verkoper zal de ontvangen gelden alleen op een andere manier aan de Koper terugbetalen indien de Koper hiermee instemt en hierdoor geen extra kosten ontstaan.</li
 5. Als de koper een andere wijze van verzending van de goederen heeft gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste wijze, vergoedt de verkoper aan de koper de kosten van verzending van de goederen ten bedrage van de kosten van de aangeboden goedkoopste wijze.</li
 6. Als de koper de koopovereenkomst annuleert, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te betalen totdat de koper de goederen overhandigt of bewijst dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.
 7. De koper dient de goederen onbeschadigd, ongebruikt en schoon en, indien mogelijk, in de originele verpakking aan de verkoper te retourneren. De verkoper is gerechtigd de vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.</li
 8. De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de koopovereenkomst als de goederen zijn uitverkocht of niet beschikbaar zijn of als de fabrikant, importeur of leverancier van de goederen de productie of invoer van de goederen heeft onderbroken. De Verkoper zal de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen op het e-mailadres dat is opgegeven in de bestelling en zal alle fondsen, inclusief verzendkosten, die hij van de Koper heeft ontvangen in het kader van het contract terugbetalen op dezelfde manier of op de manier die is opgegeven door de Koper binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de terugtrekking uit het koopcontract.