Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I.
Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") zijn uitgegeven krachtens artikel 1751 en volgende van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen de "Burgerlijk Wetboek").

 

Naam van het bedrijf: Kyosun s.r.o.

IdNo.: 24727890

USt-IdNo.: CZ24727890

met statutaire zetel: Trmická 836/1, Praag 9, Tsjechië, 19000

Geregistreerd bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, Tsjechië, Deel C, Insert 169303    

Contactgegevens: Petr Patočka

E-mailadres: info@matchatea.be

Telefoon: +420777413444

www.matchatea.be

(hierna te noemen "Verkoper")

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden regelen in het bijzonder de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Verkoper en de natuurlijke persoon die de koopovereenkomst sluit buiten hun bedrijfsactiviteit als consument of in het kader van hun bedrijfsactiviteit (hierna te noemen: "Koper") via de webinterface op de website op het internetadres: www.matchatea.be  (hierna te noemen: "Internet Shop").
 2. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen in de Koopovereenkomst gaan boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst zijn opgesteld in de Tsjechische taal.</li

 

II.

Goederen en prijsinformatie

 1. In de catalogus van de online shop wordt informatie gegeven over goederen, inclusief de prijzen van afzonderlijke goederen en hun belangrijkste kenmerken. De vermelde prijzen van goederen zijn inclusief btw, alle gerelateerde kosten en kosten voor het retourneren van goederen als deze goederen vanwege hun aard niet via de normale post kunnen worden geretourneerd. De prijzen van de goederen zijn geldig zolang ze worden weergegeven in de internetshop. Deze bepaling sluit het sluiten van een koopcontract onder individueel overeengekomen voorwaarden niet uit.</li
 2. De gehele presentatie van goederen in de catalogus van de internetshop is van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten.</li
 3. In de internetshop wordt informatie gepubliceerd over de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen in de online winkel is alleen geldig als de goederen worden geleverd op het grondgebied van Tsjechië.
 4. Eventuele kortingen op de aankoopprijs van goederen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij de verkoper anders overeenkomt met de koper.

 

III.

Kooporder en totstandkoming koopovereenkomst

 1. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van middelen voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) komen voor rekening van de koper zelf. Deze kosten wijken niet af van de basistarieven.</li
 2. De koper bestelt de goederen op de volgende manieren:</li
 • via zijn klantenaccount, mits hij zich vooraf heeft geregistreerd in de online shop
 1. Bij het invoeren van de bestelling selecteert de koper de goederen, de hoeveelheid goederen en de betaal- en verzendmethode
 2. Voordat de koper de bestelling verstuurt, kan hij de ingevoerde gegevens controleren en wijzigen. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop ''Bestelling verzenden'' te klikken. De verkoper gaat ervan uit dat de informatie in de bestelling correct is. Om de bestelling geldig te laten zijn, moet alle verplichte informatie worden verstrekt in het bestelformulier en moet de koper bevestigen dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden.</li
 3. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling naar het e-mailadres dat de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging is automatisch en vormt niet de totstandkoming van een overeenkomst. De huidige Algemene Voorwaarden van de verkoper worden aan de bevestiging gehecht. De koopovereenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door de verkoper. Een bericht van aanvaarding van de bestelling wordt naar het e-mailadres van de koper gestuurd. / Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling naar het e-mailadres dat de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging wordt beschouwd als de totstandkoming van de overeenkomst. Bij de bevestiging zijn de huidige Algemene Voorwaarden van de verkoper gevoegd. De koopovereenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door de verkoper aan het e-mailadres van de koper.</li
 4. Als de verkoper niet kan voldoen aan een van de vereisten die in de bestelling zijn gespecificeerd, stuurt de verkoper de koper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de koper. Het gewijzigde aanbod wordt beschouwd als een nieuw ontwerp van koopovereenkomst en de koopovereenkomst komt in dat geval tot stand doordat de koper de aanvaarding van dit aanbod aan de verkoper bevestigt per e-mail aan het e-mailadres van de verkoper dat in deze algemene voorwaarden is vermeld.
 5. Alle door de Verkoper geaccepteerde bestellingen zijn bindend. De Koper kan een bestelling annuleren zolang de Verkoper de Koper niet op de hoogte heeft gesteld van de aanvaarding van de bestelling. De koper kan een bestelling telefonisch of per e-mail annuleren op het telefoonnummer of e-mailadres dat in deze algemene voorwaarden is vermeld.
 6. Als de Verkoper een duidelijke technische fout heeft gemaakt bij het vermelden van de prijs van de goederen in de online shop of tijdens de bestelling, is de Verkoper niet verplicht de goederen aan de Koper te leveren tegen deze duidelijk onjuiste prijs, zelfs als de Koper een automatische ontvangstbevestiging van de bestelling is gestuurd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Verkoper stelt de Koper onmiddellijk op de hoogte van de fout en stuurt de Koper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de Koper. Het gewijzigde aanbod wordt beschouwd als een nieuw ontwerp van koopovereenkomst en de koopovereenkomst komt in dat geval tot stand doordat de Koper de aanvaarding van dit aanbod aan de Verkoper bevestigt per e-mail aan het e-mailadres van de Verkoper.</li

IV.

Klantenaccount

 1. De koper heeft toegang tot zijn klantenaccount op basis van zijn registratie in de online shop. De koper kan goederen bestellen via zijn klantenaccount. De koper kan ook goederen bestellen zonder zich te registreren.</li
 2. Bij het registreren in het klantenaccount en het bestellen van goederen moet de koper alle informatie correct en naar waarheid verstrekken. De koper moet de informatie in het gebruikersaccount bijwerken wanneer er wijzigingen worden aangebracht. De informatie die de koper verstrekt in het klantenaccount en bij het bestellen van goederen wordt door de verkoper als correct beschouwd.</li
 3. De toegang tot het klantenaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper moet de toegangsgegevens tot zijn klantenaccount geheim houden. De verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van het klantenaccount door derden.</li
 4. De koper is niet bevoegd derden gebruik te laten maken van het klantaccount.</li
 5. De verkoper kan het gebruikersaccount verwijderen," in het bijzonder," als de koper zijn gebruikersaccount niet langer gebruikt of als de koper zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden schendt.
 6. De koper erkent dat "het gebruikersaccount niet continu toegankelijk hoeft te zijn", in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware- en softwareapparatuur van de verkoper of derden.

V.

Betalings- en leveringsvoorwaarden

 1. De Koper kan de prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen in overeenstemming met de koopovereenkomst als volgt betalen:</li
 • door overschrijving op de bankrekening van de Verkoper nr. 290488242/0300 bij ČSOB a.s.
 • door overschrijving op de rekening van de verkoper via het betalingsportaal van GoPay s.r.o.
 • contant bij aflevering van de goederen,
 • contant of per betaalkaart bij persoonlijke afhaling in de winkel
 • contant of met betaalkaart bij het persoonlijk afhalen van de goederen op een afleverpunt
 • .

.

 1. Samen met de koopprijs moet de koper aan de verkoper de kosten betalen voor de verpakking en levering van de goederen ten belope van het overeengekomen bedrag. Tenzij hierna anders vermeld, zijn in de koopprijs begrepen de kosten in verband met de levering van de goederen.</li
 2. In geval van contante betaling is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen.</li
 3. In geval van betaling via een payment gateway, zal de koper handelen in overeenstemming met de instructies van de relevante elektronische betalingsprovider.</li
 4. In geval van bankoverschrijving is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan op het moment dat het overeenkomstige bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven.</li
 5. De verkoper verlangt van de koper geen aanbetaling of soortgelijke betaling vooraf. Betaling van de koopprijs vóór verzending van de goederen is geen aanbetaling.</li
 6. In overeenstemming met de Wet op de Inkomstenregistratie moet de verkoper een factuur uitreiken aan de koper. Tegelijkertijd moet hij de ontvangen inkomsten online registreren bij de belastingadministrateur, in geval van een technische storing uiterlijk binnen 48 uur
 7. De goederen worden geleverd aan de koper:</li
 • op het door de koper bij de bestelling opgegeven adres
 • aan het adres van het door de koper opgegeven verzendcentrum
 • voor persoonlijk afhalen van de goederen
 1. De verzendmethode wordt gekozen wanneer de goederen worden besteld
 2. .
 3. De verzendkosten van de goederen worden vermeld in de bestelling van de koper en in de orderbevestiging van de verkoper, afhankelijk van de verzendmethode van de goederen. Als de verzendmethode op speciaal verzoek van de koper is overeengekomen, draagt de koper het risico en eventuele extra kosten in verband met deze verzendmethode.</li
 4. Als de Verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de Koper in de bestelling opgegeven plaats, moet de Koper de goederen bij aflevering in ontvangst nemen. Indien, "om redenen die toe te schrijven zijn aan de Koper, het noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan gespecificeerd in de bestelling," zal de Koper de kosten dragen die verbonden zijn aan de herhaalde levering van de goederen of de andere leveringsmethode.
 5. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder, zal de Koper de integriteit van de verpakking van de goederen controleren en eventuele gebreken onmiddellijk melden aan de vervoerder. Als er schade aan de verpakking wordt ontdekt die wijst op ongeoorloofde opening van de zending, hoeft de koper de zending niet van de vervoerder aan te nemen.</li
 6. De verkoper verstrekt een belastingbewijs - factuur aan de koper. Het ontvangstbewijs wordt naar het e-mailadres van de koper gestuurd.</li
 7. De koper verkrijgt de eigendom van de goederen bij betaling van de volledige koopprijs van de goederen, inclusief verzendkosten, maar niet eerder dan bij aanvaarding van de goederen. Aansprakelijkheid voor onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de koper op het moment van acceptatie van de goederen of op het moment dat de koper verplicht was de goederen te accepteren, maar dit in strijd met de koopovereenkomst heeft nagelaten.</li

VI.

Uit de overeenkomst terugtreden

 1. Een "koper die de koopovereenkomst buiten zijn bedrijfsactiviteit als consument heeft gesloten" heeft het recht de koopovereenkomst te herroepen
 2. . "
 3. De termijn voor herroeping van de overeenkomst is 14 dagen
 • vanaf de dag van aanvaarding van de goederen
 • vanaf de dag van aanvaarding van de laatste levering van goederen," indien het voorwerp van de overeenkomst bestaat uit verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen,</li "
 • vanaf de dag van aanvaarding van de eerste levering van goederen," indien het voorwerp van de overeenkomst een regelmatige, herhaalde levering van goederen is.</li "
 1. De koper kan zich niet uit de overeenkomst terugtrekken, onder andere:
 • van een koopovereenkomst tot het verrichten van diensten," indien deze met zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zijn verricht vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en de verkoper de koper vóór het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld," dat hij in een dergelijk geval niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen,
 • van een koopovereenkomst tot levering van goederen of diensten," waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt onafhankelijk van de wil van de verkoper en die zich kunnen voordoen gedurende de termijn voor herroeping van de overeenkomst",
 • van een koopovereenkomst tot levering van alcoholhoudende dranken, "die pas na dertig dagen kunnen worden geleverd en waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt onafhankelijk van de wil van de verkoper",
 • een koopovereenkomst betreffende de levering van goederen die op verzoek van de koper of voor diens persoon op maat zijn gemaakt,</li
 • een koopovereenkomst voor de levering van "goederen die snel bederven" en "goederen die na aflevering onherstelbaar vermengd zijn met andere goederen"
 • van een koopovereenkomst tot levering van zaken in gesloten verpakking die door de koper zijn uitgepakt en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden,</li
 • van een koopovereenkomst tot levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma, indien hij de oorspronkelijke verpakking heeft geopend,</li
 • van een koopovereenkomst tot levering van kranten, tijdschriften of magazines,
 • en voor de levering van digitale inhoud," indien deze niet op een materiële drager is geleverd en met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper is geleverd vóór het verstrijken van de termijn voor annulering van de overeenkomst en de verkoper de koper vóór het sluiten van de overeenkomst ervan in kennis heeft gesteld," dat hij in een dergelijk geval niet het recht heeft de overeenkomst te annuleren,
 • in andere gevallen die zijn gespecificeerd in artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek.

.

 1. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, moet de koper de kennisgeving van de annulering binnen de annuleringstermijn verzenden.</li
 2. Voor de annulering van de koopovereenkomst kan de koper het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier voor de annulering van de overeenkomst gebruiken. De koper dient de annulering van het koopcontract te sturen naar het e-mail- of afleveradres van de verkoper dat in deze algemene voorwaarden is vermeld. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het formulier aan de koper.</li
 3. Een koper die de overeenkomst heeft herroepen, is verplicht de goederen binnen 14 dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst aan de verkoper te retourneren. De koper draagt de kosten in verband met het retourneren van de goederen aan de verkoper,"," zelfs als de goederen vanwege hun aard niet per normale post kunnen worden geretourneerd.
 4. Als de koper de overeenkomst annuleert, zal de verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering van de overeenkomst, alle gelden, inclusief verzendkosten, die hij van de koper heeft ontvangen, op dezelfde manier terugbetalen. De Verkoper zal de op een andere wijze ontvangen gelden alleen aan de Koper terugbetalen indien de Koper hiermee instemt en hierdoor geen verdere kosten ontstaan.</li
 5. Als de Koper een andere wijze van verzending kiest dan de goedkoopste methode die de Verkoper aanbiedt. Als de koper een andere verzendmethode kiest dan de "goedkoopste door de verkoper aangeboden verzendmethode", vergoedt de verkoper de kosten van verzending van de goederen aan de koper ter hoogte van de kosten voor de goedkoopste aangeboden verzendmethode.</li
 6. Als de koper de overeenkomst annuleert," is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te betalen," totdat de koper de goederen overhandigt of bewijst" dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.
 7. De koper moet de goederen onbeschadigd, ongebruikt en schoon en, indien mogelijk, in de originele verpakking aan de verkoper retourneren. De verkoper heeft het recht om de vordering tot vergoeding van eventuele schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.</li "
 8. De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de koopovereenkomst als de goederen zijn uitverkocht of niet beschikbaar zijn, of als de fabrikant, importeur of leverancier de productie van de goederen heeft gestaakt. importeur of leverancier de fabricage of import van de goederen heeft onderbroken. De Verkoper zal de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen op het e-mailadres dat is opgegeven in de bestelling en zal alle fondsen, inclusief verzendkosten, die van de Koper zijn ontvangen in het kader van het contract binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving van de terugtrekking uit het koopcontract, terugbetalen op dezelfde manier of op de manier die is opgegeven door de Koper.

VII.

Rechten voortvloeiend uit gebrekkige nakoming

 1. De verkoper is aansprakelijk jegens de koper om ervoor te zorgen dat de goederen vrij zijn van gebreken bij aanvaarding. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor"," dat op het moment", waarop de koper de goederen in ontvangst neemt:
 • de goederen de "door partijen overeengekomen kenmerken" bezitten en, bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, "de kenmerken bezitten die door de verkoper of fabrikant zijn beschreven of door de koper worden verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op grond van de reclame ervoor,</li
 • de goederen zijn geschikt voor het doel dat de verkoper stelt voor het gebruik ervan of waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden gebruikt,</li
 • de zaken komen in kwaliteit of model overeen met het overeengekomen monster of model, mits de kwaliteit of het model is vastgesteld aan de hand van een overeengekomen monster of model,</li
 • de zaken zijn verkrijgbaar in de juiste hoeveelheid, afmetingen of gewicht en
 • de zaken voldoen aan de wettelijke eisen
 • .
 1. Als een gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na aanvaarding van de goederen door de koper, wordt aangenomen dat de goederen reeds bij aanvaarding gebrekkig waren. De koper is gerechtigd om zijn rechten te doen gelden op grond van een gebrek dat zich voordoet in consumentengoederen binnen vierentwintig maanden na aanvaarding. Deze bepaling geldt niet voor goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht als gevolg van een gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen, voor slijtage van de goederen door normaal gebruik, bij gebruiksgoederen voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden op het moment van overname door de koper, of als dit voortvloeit uit de aard van de goederen.</li
 2. In geval van een gebrek kan de koper een klacht indienen bij de verkoper en het volgende eisen:</li
 • omruiling voor nieuwe goederen,
 • reparatie van de goederen,
 • een redelijke korting op de aankoopprijs,
 • of hij kan zich terugtrekken uit de overeenkomst.
 1. De koper heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst,
 • als de zaken een materieel gebrek vertonen,
 • als hij de zaak niet naar behoren kan gebruiken als gevolg van het herhaaldelijk optreden van een of meer gebreken na reparatie,</li
 • indien de zaak een groot aantal gebreken vertoont
 • .
 1. De verkoper is verplicht klachten te accepteren op elke "plaats van vestiging" waar de klacht kan worden geaccepteerd, inclusief de statutaire zetel of plaats van vestiging. De verkoper is verplicht de koper een schriftelijke bevestiging te verstrekken van het moment waarop de koper zijn recht heeft doen gelden, wat de inhoud van de klacht is en welke wijze van afhandeling de koper verlangt, alsmede een bevestiging van de datum en wijze van afhandeling van de klacht, waaronder een bevestiging van de uitvoering van de reparatie en de duur daarvan, indien van toepassing, een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht.
 2. De verkoper of een door de verkoper gemachtigde medewerker zal onverwijld op de klacht beslissen", in gecompliceerde gevallen binnen drie werkdagen. Deze termijn omvat niet de tijd die nodig is voor de professionele beoordeling van het gebrek in overeenstemming met het type product of dienst. De klacht, met inbegrip van het opheffen van het gebrek, moet "zonder onnodige vertraging" worden afgehandeld, maar niet later dan "binnen 30 dagen na de datum van indiening van de klacht", tenzij de verkoper en de koper een langere termijn overeenkomen. Het vruchteloos verstrijken van deze termijn wordt beschouwd als een wezenlijke schending van het contract en de koper heeft het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract. Het tijdstip van het geldend maken van de klacht wordt geacht het tijdstip te zijn" waarop de intentieverklaring van de koper (geldend maken van het recht voortvloeiend uit gebrekkige nakoming) aan de verkoper is geleverd.</li
 3. De verkoper stelt de koper schriftelijk in kennis van het resultaat van de reclame.</li
 4. De koper kan geen aanspraak maken op het recht uit gebrekkige nakoming als de koper "wist" dat de zaak een gebrek had voordat hij de goederen accepteerde of als de koper het gebrek zelf heeft veroorzaakt.
 5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de koper recht op vergoeding van de redelijke kosten die hij heeft gemaakt in verband met het indienen van de reclame. De koper kan dit recht bij de verkoper doen gelden binnen een maand na het verstrijken van de garantietermijn.</li
 6. De keuze van de wijze van reclameren wordt aan de koper overgelaten.</li
 7. De rechten en verplichtingen van de contractpartijen die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie worden geregeld door de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek en door Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming.
 8. Andere rechten en plichten met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken worden geregeld door het klachtenbeleid van de verkoper.</li

 

VIII.

Levering

 1. De partijen kunnen al hun correspondentie per e-mail aan elkaar bezorgen.
 2. De Koper stuurt correspondentie aan de Verkoper naar het e-mailadres dat in deze Voorwaarden is vermeld. De Verkoper stuurt correspondentie naar de Koper op het e-mailadres dat is opgegeven in het klantenaccount van de Koper of in de bestelling.</li

IX.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 1. De Tsjechische Handelsinspectie (Česká obchodní inspekce), gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, Tsjechische Republiek, IdNr.: 000 20 869, internetadres: https://adr.coi.cz/cs is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit koopovereenkomsten. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt voor het beslechten van geschillen tussen verkoper en koper die voortvloeien uit de koopovereenkomst.</li
 2. Het Europees Consumentencentrum van de Tsjechische Republiek (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, Tsjechische Republiek, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende ODR voor consumenten).
 3. De verkoper is bevoegd om goederen te verkopen op basis van een bedrijfsvergunning. De handelsinspectie wordt uitgevoerd door het bevoegde handelskantoor binnen het kader van zijn bevoegdheid. De Tsjechische handelsinspectie (Česká obchodní inspekce) houdt in bepaalde mate toezicht op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming.

X. 

Cookies en verwerking van persoonsgegevens

Informatie hierover vindt u hier: https://www.matchatea.be/cookies/  

XI.

Eindbepalingen

 1. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het recht van de Tsjechische Republiek. Als de relatie die door het koopcontract tot stand is gekomen een internationaal element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het recht van de Tsjechische Republiek. Consumentenrechten die voortvloeien uit algemeen bindende wettelijke voorschriften blijven onaangetast.</li
 2. De verkoper is niet gebonden aan gedragscodes met betrekking tot de koper in de zin van artikel 1826 (1) (e) van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Alle rechten op de website van de verkoper, in het bijzonder de auteursrechten op de inhoud, inclusief paginaopmaak, foto's, films, grafieken, handelsmerken, logo's en andere inhoud en elementen, behoren toe aan de verkoper. Het is verboden om de website of enig deel daarvan te kopiëren, aan te passen of anderszins te gebruiken zonder toestemming van de verkoper.</li
 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten die ontstaan als gevolg van inmenging door derden in de internetshop of als gevolg van gebruik in strijd met het doel van de internetshop. Bij het gebruik van de Internet Shop zal de koper geen "procedures" volgen die de werking van de Internet Shop negatief kunnen beïnvloeden en zal hij niets "doen" dat hem of derden in staat kan stellen de software en andere onderdelen waaruit de Internet Shop bestaat te manipuleren of daarvan ongeoorloofd gebruik te maken, of de Internet Shop of onderdelen of software daarvan te gebruiken op een wijze die in strijd is met de bestemming of het doel daarvan.
 5. De koper aanvaardt hierbij het risico van verandering van omstandigheden in de zin van artikel 1765 (2) van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm opgeslagen en is niet toegankelijk.</li
 7. De verkoper kan de bewoordingen van de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige formulering van de algemene voorwaarden.</li
 8. Een modelformulier voor annulering van de overeenkomst is bij de Algemene Voorwaarden gevoegd.</li

 

 

Deze algemene voorwaarden treden in werking op: 08/11/2021