Gegevensbescherming

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING voor www.matchatea.be
 2. Kyosun s.r.o. IdNr.: 24727890, met maatschappelijke zetel: Trmická 836/1, Praag 9, 19000 (hierna te noemen "Kyosun") besteden wij veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens
 3. .
 4. In dit document vindt u informatie over "welke persoonsgegevens wij van u verwerken", "of wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of op een andere rechtsgrond", "voor welke doeleinden wij ze gebruiken", "aan wie wij ze eventueel bekendmaken en welke rechten u hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.
 5. Inhoud
 6. Wie bepaalt hoe persoonsgegevens worden verwerkt
 7. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 8. Van welke bronnen verkrijgen wij persoonsgegevens?
 9. Waarom verwerken we persoonsgegevens en wat geeft ons toestemming om dit te doen?"
 10. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens en met wie delen wij deze
 11. Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de lidstaten van de Europese Unie
 12. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
 13. Hoe kunnen individuele rechten worden uitgeoefend
 14. ?
 15. Wie bepaalt hoe persoonsgegevens worden verwerkt?
  • Wij bij Kyosun s.r.o. (hierna gezamenlijk aangeduid als "wij") bepalen voor welk doel en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt, d.w.z. in het bijzonder verzameld, geregistreerd, gesorteerd en, indien van toepassing, toegankelijk gemaakt, en wij zijn ook aansprakelijk voor de goede uitvoering van een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Deze taak van ons vloeit voort uit onze positie als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen de "verantwoordelijke"), aangezien wij de e-shop www.matchatea.be exploiteren en toezicht houden op de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U kunt uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, die u toekomen op grond van uw positie als betrokkene, uitoefenen bij Matcha Tea. Ook kunt u te allen tijde contact met ons opnemen met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals uiteengezet in Part H. "Hoe kunnen de individuele rechten worden uitgeoefend?". Andere personen kunnen betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die worden vermeld in Deel E "Wie verwerkt uw persoonsgegevens en aan wie geven wij deze door?".
  .
 16. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Het is belangrijk voor ons dat u "weet" hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. In het volgende gedeelte beschrijven we om welke persoonsgegevens het gaat en geven we je voorbeelden:
   1. Contactgegevens,
    • In het bijzonder hebben we uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres nodig om u onze communicatie te kunnen sturen. Anders zou u niet op de hoogte hoeven te zijn van ons aanbod.</li
   2. Identificatiegegevens,
    • In het bijzonder hebben we "voornaam", "achternaam", "geboortedatum" en "geslacht" nodig om er zeker van te zijn dat we daadwerkelijk contact opnemen met de juiste persoon. We willen u ook graag met uw naam aanspreken.</li
   3. Van welke bronnen verkrijgen wij persoonlijke gegevens?
    • Persoonsgegevens die wij verwerken komen van jou op basis van jouw toestemming, die je ons op de website matchatea.be hebt gegeven
    • .
    • "In het kader van onze activiteiten verzamelen wij verdere persoonsgegevens, met name gegevens die zijn afgeleid van de door jou verstrekte gegevens.</li "
   4. Waarom verwerken we persoonsgegevens en wat geeft ons toestemming om dit te doen?
    • In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor verschillende doeleinden en in verschillende mate.</li
    • Met uw toestemming," die u ons hebt gegeven toen u zich registreerde op rondo.cz of op enig moment na uw registratie," verwerken wij uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. De verwerkingsdoeleinden zijn als volgt
     1. Ondersteuning en promotie van onze diensten en het maken van geanonimiseerde analyses van uw klantgedrag.
      • Voor dit doel verwerken wij uw persoonsgegevens vermeld in deel B onder letters a en b.
      • Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld in het kader van tevredenheidsonderzoeken, ter herdenking van levensverjaardagen en bij het opstellen en verzenden van zakelijke aanbiedingen via elektronische weg.
      • Voor gedetailleerde informatie over de openbaarmaking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar Deel E "Wie verwerkt uw persoonsgegevens en aan wie geven wij deze door?"
      • .
     2. Ondersteuning, promotie en registratie van Matcha Premium en van producten en diensten, inclusief profilering en het maken van anonieme analyses van klantgedrag.
      • Voor dit doel verwerken wij uw persoonsgegevens vermeld in deel B onder letters a en, b en, c
      • .
      • Om Matcha Premium voor u te personaliseren, analyseren wij bovengenoemde gegevens en verkrijgen daaruit verdere afgeleide informatie, die wij voor dit doel gebruiken.
      • Op deze manier kunnen we ook gegevens over je gedrag in de Matcha Premium Club gebruiken die we vóór je registratie hebben ontvangen en kunnen we gegevens over je gedrag in de Matcha Premium Club verzamelen. In het kader van deze verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt een zogenaamde gegevensverwerking voor marketingdoeleinden plaats. Hierbij kan het gaan om statistische en wiskundige analyses met als doel inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en een inschatting te maken van hun toekomstig gedrag of zakelijke potentieel, gebruikersprofilering, verschillende segmentaties, rapportage en dergelijke. De verwerking kan zowel handmatig als geautomatiseerd plaatsvinden.</li
      • Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld in het kader van tevredenheidsonderzoeken, jubileumsherinneringen en bij het opstellen en versturen van zakelijke aanbiedingen via elektronische weg.
 • Voor deze doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens zolang je toestemming geldig is, maar niet langer dan 1 jaar na je laatste interactie met ons. Onder interactie verstaan we het geven van toestemming, het doen van een aankoop op matchatea.be en actieve deelname aan de Matcha Premium Club en de Rondo consumentenwedstrijd. De aangegeven duur heeft geen betrekking op geanonimiseerde gegevens, die geen persoonsgegevens meer zijn.</li

 

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens en aan wie geven wij deze door?
  • Wij verwerken alle genoemde persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking (zie Deel A "Wie bepaalt hoe persoonsgegevens worden verwerkt?"). Dit betekent dat wij bepalen met welk doel en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt, d.w.z. in het bijzonder verzameld, vastgelegd, gesorteerd en, indien van toepassing, toegankelijk gemaakt, en dat wij ook aansprakelijk zijn voor de juiste uitvoering van deze verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij ook gebruik van de diensten van verwerkers die persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de doeleinden beschreven in Deel D "Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat machtigt ons om dit te doen?". Dergelijke verwerkers zijn:
   1. Bedieners van marketingtools zoals Facebook Inc., Google Inc. en Seznam.cz, a.s., die ons helpen met weboptimalisatie en het personaliseren van inhoud en aanbiedingen voor u;

</l

 1. Doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten de lidstaten van de Europese Unie
  • Bij het overdragen van gegevens aan onze verwerkers die staan vermeld in Part E "Wie verwerkt uw persoonsgegevens en aan wie dragen wij deze over?", kunnen wij uw gegevens ook overdragen aan derde landen buiten de Europese Unie die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen. We zullen dergelijke overdrachten alleen uitvoeren als de verwerker in kwestie zich verbindt tot naleving van de standaard contractuele clausule die is uitgegeven door de Europese Commissie en beschikbaar is op https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF.
 2. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?
  • Net zoals wij rechten en plichten hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u ook bepaalde rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten omvatten:
   1. Toestemming intrekken
    • Alle toestemmingen die wij ontvangen zijn geheel vrijwillig en u bent niet verplicht deze te geven
    • . "
    • Het niet geven of intrekken van toestemming voor een van de doeleinden die hierboven zijn vermeld in Deel D "Waarom verwerken we persoonsgegevens en wat geeft ons toestemming om dit te doen?" zal echter geen invloed hebben op de mogelijkheid om u onze commerciële/marketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met ons legitieme belang (zie het doel dat hierboven is vermeld onder lit. e) "Ondersteuning en promotie van onze diensten").
    • In alle verwerkingsgevallen die toestemming vereisen, kunt u deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@matchatea.be revoke. De intrekking moet worden verzonden vanaf uw registratie e-mailadres, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.</li
    • De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijke regeling van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking.</li
   2. Recht op informatie
    • U hebt het recht om te weten "welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welk doel, hoe lang", "waar wij uw persoonsgegevens vandaan halen", "aan wie wij ze doorgeven", "wie ze verwerkt buiten ons om" en op welke rechten u aanspraak kunt maken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit alles kun je nalezen in het document "Bescherming van persoonsgegevens bij matchatea.be". Als u echter niet zeker weet welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens. Als onderdeel van het recht op toegang kunt u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens bij ons opvragen,"," waarbij wij u de eerste kopie gratis zullen verstrekken en verdere kopieën tegen betaling.</li "
   3. Recht op rectificatie
    • Als u ontdekt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te verzoeken deze zonder onnodige vertraging te rectificeren of aan te vullen.
   4. Recht op wissen
    • In sommige gevallen hebt u het recht op het "wissen" van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen" als een van de volgende gronden van toepassing is:
     • We hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt;</li
     • U trekt uw toestemming in voor de verwerking van persoonsgegevens, dat zijn gegevens voor de verwerking waarvan uw toestemming noodzakelijk is en tegelijkertijd hebben we geen andere reden om door te gaan met de verwerking van deze gegevens;
     • U maakt gebruik van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie het gedeelte onder punt 6) "Recht om bezwaar te maken tegen verwerking") van persoonsgegevens die wij verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wij constateren dat wij niet langer dergelijke gerechtvaardigde belangen hebben die deze verwerking zouden rechtvaardigen, of
     • je vermoedt dat de verwerking van persoonsgegevens door ons niet langer voldoet aan de algemeen bindende regels
     • .
    • Dit recht kan niet worden uitgeoefend als de verwerking van uw persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechtsvorderingen (zie Deel D "Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welk recht geeft ons het recht dit te doen?").
   5. Recht op beperking van de verwerking
    • In sommige gevallen kunt u, naast het recht op wissen, het recht uitoefenen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Met dit recht kunt u in bepaalde gevallen verzoeken om uw persoonsgegevens te labelen en niet verder te verwerken - in dit geval echter niet voor altijd (zoals bij het recht op wissen) - maar voor een beperkte periode. We moeten de verwerking van persoonsgegevens beperken als:"
     • je de juistheid van persoonsgegevens betwist totdat we overeenkomen welke gegevens juist zijn;</li
     • we uw persoonsgegevens verwerken zonder toereikende rechtsgrondslag (bijv. buiten het bereik van wat we moeten verwerken), maar u de voorkeur geeft aan de beperking van dergelijke gegevens in plaats van de verwijdering ervan (bijv. als u verwacht ons in de toekomst toch dergelijke gegevens te verstrekken);</li
     • we hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden," maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
     • je bezwaar maakt tegen de verwerking. Het recht om bezwaar te maken wordt meer gedetailleerd beschreven in deze sectie onder punt 6) "Recht om bezwaar te maken tegen verwerking"). Zolang wij onderzoeken of uw bezwaar gerechtvaardigd is, zijn wij verplicht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
     • . "
 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • U hebt het recht om van ons al uw persoonsgegevens te ontvangen die u zelf aan ons hebt verstrekt en die wij verwerken op basis van uw toestemming en vanwege de uitvoering van de overeenkomst (zie Deel D "Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat machtigt ons om dit te doen?"). Wij zullen u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Zodat we de gegevens gemakkelijk kunnen overdragen op basis van uw verzoek, kunnen het alleen gegevens zijn die we automatisch verwerken in onze elektronische databases.</li
 2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (zie Deel D "Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat machtigt ons om dit te doen?"). In het geval van marketingactiviteiten stoppen we onmiddellijk met de verwerking van uw persoonsgegevens; in andere gevallen doen we dat zodra we geen zwaarwegende legitieme redenen hebben om door te gaan met een dergelijke verwerking.</li
  • U kunt bezwaar maken tegen verwerking voor de volgende doeleinden: Ondersteuning en verspreiding van onze diensten, voorbereiding van geanonimiseerde analyses.
 3. Klachtrecht
  • Uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de uitoefening van uw rechten zoals hierboven beschreven. U kunt dit recht met name uitoefenen als u "vermoedt" dat wij uw persoonsgegevens verwerken zonder toestemming of in strijd met algemeen bindende wettelijke bepalingen. U kunt een klacht indienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7
  • .
  .
 4. .
 • U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@matchatea.be. Als u uw toestemming intrekt, is het belangrijk dat u schrijft vanaf het e-mailadres voor registratie, zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Als u uw toestemming bij Kyosun s.r.o. of een van de samenwerkende derden intrekt, zal deze intrekking ook voor andere bedrijven gelden, wat betekent dat geen van hen uw persoonsgegevens na die datum voor de in de toestemming vermelde doeleinden zal mogen verwerken. Als u uw toestemming intrekt, gaan wij ervan uit dat u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden blijven verwerken, ook niet op basis van eerder verleende toestemming voor verwerking voor marketingdoeleinden of specifieke toestemming voor verwerking voor marketingdoeleinden. We beschouwen daarom ook deze eventuele verdere toestemmingen voor verwerking voor marketingdoeleinden als ingetrokken.</li
 1. Hoe kunnen individuele rechten worden uitgeoefend?
  • In alle aangelegenheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of het nu gaat om een vraag, de uitoefening van rechten, het indienen van een klacht of iets anders, kunt u contact opnemen met ons klantencentrum op het adres info@matchatea.be dat uw verzoek onverwijld, maar uiterlijk binnen een maand, in behandeling zal nemen. In uitzonderlijke gevallen, met name vanwege de complexiteit van uw verzoek, zijn wij gerechtigd deze termijn met nog eens twee maanden te verlengen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging en de redenen daarvoor.</li
  • Formulieren voor het uitoefenen van rechten
  • Om het u nog gemakkelijker te maken uw rechten uit te oefenen, kunt u gebruikmaken van de formulieren die beschikbaar zijn op de pagina Over ons.